AV: Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de firma PREFA GmbH

1. Toepassingsgebied

1.1. Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn, voor zover in afzonderlijke gevallen niet uitdrukkelijk en schriftelijk afwijkende bepalingen overeen zijn gekomen, een wezenlijk bestanddeel van alle zakelijke overeenkomsten die wij in het kader van de verkoop van de door ons vervaardigde producten en gevoerde handelsgoederen afsluiten.  De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze gelden uitsluitend, wanneer wij deze in een afzonderlijk geval uitdrukkelijk erkennen. Wanneer wij deze niet uitdrukkelijk weerspreken, betekent dit in geen geval dat wij deze erkennen.

1.2. Voor montagewerkzaamheden die wij in het kader van de verkoop van onze PREFA producten uitvoeren, gelden aanvullend onze montagevoorwaarden. <nav/>

2. Schriftelijkheid

Verklaringen, adviezen en transacties die door ons of onze medewerkers zijn uitgegeven of gedaan, worden voor ons pas bindend door onze schriftelijke bevestiging. Verklaringen die onze klant op grond van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden moet afgeven, evenals klachten en dergelijke, moeten schriftelijk worden ingediend om geldig te zijn.

3. Afsluiten van leveringsovereenkomsten

3.1. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Leveringsovereenkomsten (koop- en aannemingsovereenkomsten) worden voor ons pas rechtsgeldig, wanneer wij een schriftelijke orderbevestiging opstellen of de goederen leveren of de facturen sturen.

Onze orderbevestiging legt de individuele inhoud van de leveringsovereenkomst (omvang van de levering, prijzen en overige individuele bepalingen) vast en geldt als erkend door de klant, wanneer deze niet binnen drie dagen vanaf de ontvangst hiertegen bezwaar maakt.

3.2. Wij zijn gerechtigd de contractuele prestatie te wijzigen of ervan af te wijken, wanneer voor de wijziging of afwijking een gegronde reden bestaat en de wijziging of afwijking redelijk is voor de klant.

4. Prijzen

4.1. De door ons gepubliceerde of bevestigde prijzen zijn onverpakt, af fabriek PREFA Wasungen en zonder omzetbelasting. Met uitzondering van de in de opdrachtbevestiging genoemde prijzen, gelden alle door ons genoemde prijzen als vrijblijvend.

4.2. Treedt er na het overeenkomen van de prijs een buitengewone verhoging van de prijzen van de grondstoffen op, dan zijn wij gerechtigd deze aan de klant door te berekenen, zodat de overeengekomen prijs dienovereenkomstig wordt verhoogd.

5. Valuta

5.1. Leveringen worden altijd in euro's verrekend en moeten ook in euro's worden betaald.

5.2. Wordt er uitdrukkelijk een betaling in buitenlandse valuta overeengekomen, dan vindt de facturering plaats onder uitsluiting van elk valutarisico voor ons. Dit wordt bereikt door met betrekking tot de overeengekomen valuta, de middenkoers van de beurs in Frankfurt van de dag van het afgeven van de orderbevestiging te vergelijken met de koers van de dag van de ontvangst van het factuurbedrag. Wanneer de laatstgenoemde koers lager is dan de eerstgenoemde koers, dan wordt het factuurbedrag in dezelfde verhouding verhoogd en moet het verschil alsnog door de klant in de gefactureerde valuta worden vergoed.

6. Betaling en betalingsachterstand

6.1. Het factuurbedrag dient zonder inhoudingen binnen acht dagen na de factuurdatum te worden betaald.

6.2. Onze klant is niet gerechtigd tot het uitoefenen van het recht tot afkeuring van de geleverde prestatie of van het retentierecht of tot het verrekenen met tegenvorderingen, behalve wanneer een vordering van de klant schriftelijk door ons is erkend of de vordering van de klant rechtsgeldig is vastgesteld. Wanneer wij een klacht hebben erkend, dan is de klant alleen verplicht om een aan de omvang van de bruikbare levering evenredige betaling te doen.

6.3. Wanneer wij in afzonderlijke gevallen disconteerbare wissels of cheques van onze klanten aannemen, dan worden deze onder aftrek van rente en kosten onder voorbehoud van de goede ontvangst gecrediteerd.

6.4. Bij een betalingsachterstand of bij het bekend worden van betalingsproblemen bij onze klant zijn wij gerechtigd om alle nog openstaande vorderingen onmiddellijk op te eisen, terwijl tegelijkertijd elke verdere levering wordt stopgezet. Ook hebben wij het recht om ons terug te trekken uit alle nog niet uitgevoerde overeenkomsten en om nog openstaande leveringen uitsluitend tegen vooruitbetaling uit te voeren.

6.5. Onze klant is ons vanaf het optreden van de betalingsachterstand een rente voor te late betaling ter hoogte van de bij de bank gebruikelijke rente schuldig, minimaal echter 5% boven de overeenkomstige basisrente van de Deutsche Bundesbank. Bovendien moet de klant ons alle aanmanings- en incassokosten vergoeden.

7. Het geleverde

7.1. De kwaliteit van het geleverde wordt bepaald door onze orderbevestiging, onze technische beschrijvingen, de relevante DIN-normen en de in onze fabriek aanwezige technische productiemogelijkheden, waarbij steeds het voorafgaande kwaliteitsvoorschrift het volgende uitsluit.

7.2. Bij bulkgoederen zijn bij de levering afwijkingen van het gewicht en het aantal stuks enz. toegestaan, alsmede foutmarges tot 3%. Voor de berekening van de factuurwaarde zijn de door ons bepaalde hoeveelheden maatgevend.

8. Levering en risico-overdracht

8.1. De levering vindt plaats zodra wij het geleverde

  • in onze fabriek of een andere verkooplocatie beschikbaar stellen om door de klant te worden afgehaald of
  • aan de vervoerder of expediteur overdragen, ook dan wanneer de verzending op onze kosten plaatsvindt.

8.2. Met het effectueren van de levering conform het voorgaande subpunt gaat ook het risico met betrekking tot het geleverde op onze klant over.

8.3. Wanneer wij de verzending moeten uitvoeren, hetzij op eigen kosten of op kosten van de klant, dan is de keuze voor een transportmiddel aan ons.

8.4. Bij franco-leveringen naar het buitenland komen de betreffende douanerechten en overige invoerheffingen ten laste van onze klant.

9. Levertermijnen

9.1. Wanneer er geen bijzondere afspraken zijn gemaakt, gelden de levertermijnen als bij benadering en niet bindend.

9.2. Wanneer wij de overeengekomen levertermijnen in onredelijke mate overschrijden, dan kan onze klant zich, na het vaststellen van een redelijke uitsteltermijn, uit de overeenkomst terugtrekken. Wanneer de overschrijding van de levertermijn is toe te schrijven aan bedrijfsomstandigheden die wij ook met de zorvuldigheid van een goed koopman niet konden voorkomen (in het bijzonder stakingen, bedrijfsstoringen, gebrek aan grondstoffen e.d.), dan heeft de klant pas het recht om zich terug te trekken na een termijnoverschrijding van 2 maanden en het vaststellen van een redelijke uitsteltermijn.

9.3. Na een melding dat de goederen verzendklaar zijn, moet onze klant deze onmiddellijk afroepen. Doet hij dit niet, dan zijn wij gerechtigd om de goederen voor rekening en risico van onze klant naar eigen goeddunken op te slaan en direct in rekening te brengen.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1. De geleverde goederen blijven ons eigendom als goederen met eigendomsvoorbehoud tot de betaling van de koopprijs en het voldoen van alle uit de zakelijke relatie bestaande en toekomstige vorderingen in verband met het gekochte. Het eigendomsvoorbehoud blijft ook bestaan wanneer afzonderlijke vorderingen in een lopende rekening worden opgenomen en het saldo wordt opgemaakt en erkend. Wordt in verband met de betaling van de koopprijs door de klant een aansprakelijkheid op basis van de wissel bij PREFA gelegd, dan vervalt het eigendomsvoorbehoud niet tot de wissel is ingewisseld door de klant als betrokkene.

10.2. Wanneer goederen met eigendomsvoorbehoud worden verwerkt tot nieuwe roerende goederen, dan vindt de verwerking voor ons plaats, zonder dat hieruit verplichtingen voor ons voortvloeien. De nieuwe goederen worden ons eigendom. Bij verwerking met niet aan ons toebehorende goederen verkrijgen wij mede-eigendom van de nieuwe goederen in verhouding van de waarde van de goederen met eigendomsvoorbehoud tot de andere goederen ten tijde van de verwerking. Worden goederen met eigendomsvoorbehoud samengevoegd, gecombineerd of vermengd met niet aan ons toebehorende goederen conform §§ 947, 948 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), dan worden wij mede-eigenaar overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Verwerft de klant met de samenvoeging, combinatie of vermenging een eigendom, dan draagt hij op dat moment het mede-eigendom aan ons over in verhouding van de waarde van de goederen met eigendomsvoorbehoud tot de andere goederen ten tijde van de samenvoeging, combinatie of vermenging. De klant moet in deze gevallen de onder ons eigendom of mede-eigendom vallende goederen, die eveneens als goederen met eigendomsvoorbehoud in de zin van de volgende bepaling gelden, kosteloos bewaren.

10.3. Worden de goederen met eigendomsvoorbehoud door de klant, alleen of samen met niet aan ons toebehorende goederen verkocht, dan draagt de klant op dat moment de uit de doorverkoop ontstane vorderingen ter hoogte van de waarde van de goederen met eigendomsvoorbehoud met alle nevenrechten en rang voor de rest over; wij nemen de overdracht aan. De waarde van de goederen met eigendomsvoorbehoud is ons factuurbedrag verhoogd met een verzekeringstoeslag van 10%, die echter buiten beschouwing blijft, voor zover hierop rechten van derden gelden. Wanneer de doorverkochte goederen met eigendomsvoorbehoud onder ons mede-eigendom vallen, dan komt de overdracht van de vordering overeen met het bedrag, dat overeenkomt met de waarde van het aandeel waarvoor wij mede-eigenaar zijn. Punt 10.1., zin 2 is van overeenkomstige toepassing voor het verlengde eigendomsvoorbehoud; de overdracht vooraf conform punt 10.3. Zin 1 en 3 hebben ook betrekking op de saldovordering.

10.4. Worden de goederen met eigendomsvoorbehoud door de klant als wezenlijk bestanddeel in het grondstuk van een derde partij ingebouwd, dan draagt de klant op dat moment de vorderingen die ontstaan ten opzichte van derden of ten opzichte van degene die het aangaat, ter hoogte van de waarde van de goederen met eigendomsvoorbehoud met alle nevenrechten, inclusief die van het toestaan van een verzekeringshypotheek, met rang voor de rest over. Wij nemen de overdracht aan. Punt 10.3. zin 2 en 3 zijn van overeenkomstige toepassing.

10.5. Worden de goederen met eigendomsvoorbehoud door de klant als wezenlijk bestanddeel in het grondstuk van de klant ingebouwd, dan draagt de klant op dat moment de uit de verkoop van het grondstuk of grondstuksrechten ontstane vorderingen ter hoogte van de waarde van de goederen met eigendomsvoorbehoud met alle nevenrechten en rang voor de rest over. De overdracht heeft ook betrekking op saldovorderingen van de klant. Wij nemen de overdracht aan. Punt 10.2., zin 2 en 3 zijn van overeenkomstige toepassing.

10.6. De klant is voor de doorverkoop, voor het gebruik en voor de inbouw van de goederen met eigendomsvoorbehoud alleen gerechtigd en gemachtigd in het normale zakelijke verkeer en alleen met dien verstande dat de vorderingen als bedoeld in de punten 10.3., 10.4. en 10.5. daadwerkelijk aan ons worden overgedragen. Deze rechten resp. machtigingen vervallen, wanneer de klant achter raakt met de betaling van de goederen met eigendomsvoorbehoud. De klant is niet gerechtigd tot andere bevoegdheden over de goederen met eigendomsvoorbehoud, in het bijzonder tot verpanding en borgstelling. Hij is verplicht onze rechten bij doorverkoop van de goederen met eigendomsvoorbehoud ter hoogte van de koopsom op krediet te waarborgen.

10.7. De klant is op ons verzoek verplicht om ons in te lichten over de voorraad van de goederen met eigendomsvoorbehoud, inclusief doorverkochte goederen met eigendomsvoorbehoud. Bij betalingsachterstand van de klant zijn wij gerechtigd om, ook zonder uitoefening van het retentierecht en zonder het vaststellen van een uitsteltermijn, op kosten van de klant de voorlopige teruggave van de goederen met eigendomsvoorbehoud te eisen. Om onze aanspraak op teruggave uit te voeren, zijn wij ook gerechtigd om na aankondiging vooraf en het bepalen van een termijn het bedrijf van de klant te betreden en de goederen met eigendomsvoorbehoud mee te nemen. Wij zijn gerechtigd de teruggegeven goederen met eigendomsvoorbehoud aan te wenden ter voldoening van onze aanspraken, voor zover wij ons ofwel uit de overeenkomst hebben teruggetrokken of de voorwaarde voor het opeisen van de schadevergoeding wegens niet-nakoming van kracht is geworden. Het opeisen van ons eigendomsvoorbehoud, in het bijzonder de terugname of de verpanding of het gebruik van de voorwerpen, gelden uitsluitend als terugtrekking uit de overeenkomst, wanneer wij dit uitdrukkelijk schriftelijk verklaren.

10.8. Wij machtigen de klant om onder voorbehoud van herroeping de conform de punten 10.3., 10.4. en 10.5 overgedragen vorderingen in te trekken. Wij maken geen gebruik van onze eigen intrekkingsbevoegdheid, zolang de klant zijn betalingsverplichtingen, ook tegenover derden, nakomt. Op ons verzoek moet de klant de schuldenaren van de overgedragen vorderingen noemen en hen van de overdracht in kennis stellen; wij zijn gemachtigd om de schuldenaars ook zelf van de overdracht in kennis te stellen. De klant is verplicht om ons de vereiste informatie en documenten te geven, in het bijzonder namen en adressen van de afnemers, zodat wij onze rechten tegenover derden op kunnen eisen.

10.9. De klant moet ons direct informeren over dwangmaatregelen van derden ten aanzien van de goederen met eigendomsvoorbehoud of ten aanzien van de overgedragen vorderingen onder overhandiging van de voor de herroeping noodzakelijke documenten. Dit geldt ook voor overige schadelijke gevolgen.

10.10. Door opschorting van de betaling, het aanvragen of opstarten van een faillissementsprocedure of een buitengerechtelijke schikkingsprocedure vervallen het recht op doorverkoop, op het gebruik of het inbouwen van de goederen met eigendomsvoorbehoud en de machtiging tot het intrekken van de overgedragen vorderingen, bij een cheque- of wisselprotest vervalt de intrekkingsmachtiging eveneens.

10.11. De aan ons verstrekte waarborgen hebben ook betrekking op de verplichtingen, die in het geval van faillissement door de bewindvoerder eenzijdig met betrekking tot de keuzes voor het nakomen van overeenkomsten worden vastgesteld.

11. Klachten en aanspraken wegens gebreken

11.1. De klant dient het geleverde direct na levering, voor zover dit in het normale zakelijke verkeer mogelijk is, te controleren en, wanneer zich gebreken voordoen, ons hiervan direct op de hoogte te stellen. Wanneer de klant geen melding doet, dan worden de goederen beschouwd als goedgekeurd, tenzij het om een gebrek gaat dat niet herkenbaar was bij de controle. Komt een dergelijk gebrek later aan het licht, dan moet de melding direct na de ontdekking worden gedaan; anders worden de goederen ook ten aanzien van dit gebrek als goedgekeurd beschouwd. De melding moet (conform punt 2) in elk geval schriftelijk gebeuren.

11.2. Aanspraken wegens gebreken, met uitzondering van aanspraken op schadevergoeding wegens letsel aan leven, lichaam of gezondheid, verjaren een jaar na aflevering van het voorwerp, voor zover niet vanwege wettelijke voorschriften dwingend een langere verjaringstermijn geldt.

11.3. Eist de klant herstel van de gebreken, dan hebben wij de keuze tussen een vervangende levering en herstel achteraf. 11.4. Schadevergoeding verlenen wij uitsluitend onder de voorwaarden zoals genoemd onder punt 12.

11.5. Alleen onze klant heeft recht op aanspraken wegens gebreken, deze kunnen niet worden overgedragen.

12. Schadevergoeding en terugtrekking

12.1. Wij zijn alleen aansprakelijk voor schade voor zover deze berust op een opzettelijke en grove nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze tussenpersonen.

12.2. Zonder deze beperking, dus ook voor lichte nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze tussenpersonen, zijn wij aansprakelijk voor schade uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid.

12.3. Wij zijn, behalve bij de punt 12.1. genoemde zaken, ook aansprakelijk bij eenvoudige nalatigheid van wezenlijke contractuele verplichtingen van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze tussenpersonen. De aansprakelijkheid heeft in dit geval echter geen betrekking op contract- of branchekenmerkende schade of schade die niet kon worden voorzien.

12.4. Daarnaast zijn wij ook aansprakelijk conform de voorschiften van de wet productaansprakelijkheid.

12.5. Een retentierecht van de klant dat niet is gebaseerd op een gebrek van het geleverde, is uitgesloten voor zover het niet op een plichtsverzuim aan onze kant berust.

13. Eigendomsrechten

13.1. De door ons tijdens de voorbereiding en uitvoering van de leveringsopdracht ontwikkelde productie- en vormgevingstechniek voor onze producten is bijzonder beschermd, ook wanneer er geen wettelijke eigendomsrechten (patentrecht, ontwerpersrechten e.d.) zijn. Het is de klant verboden om deze techniek, waartoe hij toegang heeft gekregen door het ter beschikking stellen van constructies, levering, mededelingen over het productieproces e.d., voor productiedoeleinden - eventueel ook na verdere technische ontwikkeling - te gebruiken of derden e.d. hiertoe toegang te verlenen. Schendt onze klant deze contractverplichting, dan beschikken wij over diverse rechten, die civielrechtelijk worden mogelijk gemaakt door de wettelijke eigendomsrechten.

13.2. Onze klant is ervoor aansprakelijk dat door het vervaardigen van het bestelde product conform zijn voorschrift de rechten van derden, bijv. patentrechten, ontwerpersrechten e.d., niet worden geschonden. Hij dient ons tegen alle in dit verband gemaakte aanspraken te vrijwaren.

14. Gereedschappen

Gereedschappen die wij voor de productie van de bestelde producten vervaardigen, blijven ook dan ons eigendom wanneer de klant de kosten van de gereedschappen betaalt.

15. Plaats van handeling en bevoegde rechtbank

15.1. Plaats van handeling voor alle diensten uit de overeenkomst (in het bijzonder leveringen, betalingen inclusief aanspraken uit cheques en wissels) is onze vestigingsplaats in Wasungen (Duitsland).

15.2. Voor alle contractuele of onrechtmatige aanspraken uit de overeenkomst of via de instandhouding van de overeenkomst, geldt het volgende: Zijn beide contractpartijen handelaren, publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke bijzondere vermogens, dan is de bevoegde rechtbank naar onze keuze onze vestiging in Wasungen of de vestiging van onze advocaten in München (Duitsland). Genoemde regeling geldt niet wanneer het niet om een vermogensrechtelijk geschil gaat of wanneer er voor de klacht maar één bevoegde rechtbank is vastgelegd.

15.3. Heeft de klant geen algemene bevoegde rechtbank in de Bondsrepubliek Duitsland, of verplaatst de partij die voor de rechter gedaagd moet worden, na het sluiten van de overeenkomst de woonplaats of de gebruikelijke verblijfplaats buiten de Bondsrepubliek Duitsland, of is de woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats op het tijdstip van het indienen van de klacht niet bekend, dan is de bevoegde rechtbank naar onze keuze onze vestiging in Wasungen of de vestiging van onze advocaten in München.

15.4. Conform onze keuze is daarnaast ook de wettelijk bevoegde rechtbank bevoegd.

15.5. Er wordt uitsluitend Duits recht toegepast.