Hoe wordt een sneeuwstopper gemonteerd?

Let bij de installatie op de PREFA installatiehandleiding en de gangbare beroepsnormen en veiligheidsvoorschriften. Uitgebreide montagehandleidingen met gedetailleerde informatie, prijslijsten incl. toebehorenprogramma, technische informatiebladen, montagevideo's enz. ontvangt u gratis bij een van de hieronder aangegeven adressen. Monteer de PREFA aluminium sneeuwstopper conform de geldige montageschema's, afhankelijk van dakhelling en sneeuwlast. Bevestig elke stopper met 2 spijkers. Gebruik alleen originele PREFA sneeuwstoppers.

Let op: Gebruik sneeuwstoppers in geen geval als dakdekhulpmiddel!

Voorwaarden:

  • Berekening van de onderconstructie conform EN 1991-1-3 en B1991-1-3
  • Neem de montage-instructie voor de sneeuwstopper in acht
  • Bij dakconstructies h>1,0 m is eigen bewijs noodzakelijk
  • Er is geen rekening gehouden met het overhangen van sneeuw!
  • Factor voor sneeuwlast met μ=0,80

Behoeftebepaling aantal sneeuwstoppers voor het klein formaat

P ... PREFA dakpan, R.16 ... PREFA dakpan R.16, S ... PREFA dakschindel, R29 ... Prefa daklosange 29x29, R44 ... Prefa daklosange 44x44, FX.12 ... PREFA dakpaneel FX.12

* Volgens de ÖNORM B 3418 dient bij sneeuwstoppers van metaal vanaf een dakhelling van 45° een combinatie met sneeuwvangsystemen te worden uitgevoerd (= PREFA sneeuwvanginstallatie aan de dakgoot).

Algemene aanwijzing: De eigenaar van het gebouw is altijd aansprakelijk voor schade door naar beneden vallende daklawines. Deze aansprakelijkheid kan noch door het opstellen van algemene waarschuwingsborden, noch door de montage van sneeuwstoppers worden opgeheven. Zelfs bij toereikende afmetingen en de juiste montage van sneeuwstoppers kan niet worden uitgesloten dat zich daklawines voordoen. De monteur is jegens zijn klant (de eigenaar van het gebouw) in principe aansprakelijk voor schade die ontstaat door ontoereikende afmetingen resp. ondeskundige montage. Wanneer een klant om optische of andere redenen, ondanks de informatie van de monteur, toch minder sneeuwstoppers wil laten monteren, heeft de monteur de plicht hem hierop te wijzen. In de opdracht wordt schriftelijk en duidelijk op de niet conform de norm uitgevoerde werkzaamheden en de mogelijk daaruit volgende consequenties gewezen.

Advies: Boven huisingangen en openbare gebouwen kan als extra maatregel een sneeuwvangsysteem worden aangebracht. Rond koekoekvensters, schoorstenen, zonnecollectoren, dakvluchtvensters, dakramen, ventilatiebuizen, kilkepers enz. kan het, afhankelijk van de situatie, doelmatig zijn om extra inrichtingen voor het tegenhouden van de sneeuw (meer sneeuwstoppers of sneeuwvangsysteem) aan te brengen. Monteer de PREFA aluminium sneeuwstoppers conform de geldige montageschema's, afhankelijk van dakhelling en sneeuwlast. Bevestig elke stopper met 2 spijkers. Gebruik alleen originele PREFA sneeuwstoppers.