Kan een PREFA dak op een golfplaatbedekking worden gelegd?

Een van de meest gestelde vragen bij het renoveren van daken is of het PREFA dak ook over een bestaand dak met golfplaten van asbest gelegd kan worden?

oewel dit technisch mogelijk is, raden wij als fabrikant van een ecologisch aluminium dak deze manier van renoveren niet aan. Omdat de meeste golfplaatbedekkingen zijn vermengd met asbestvezels die schade kunnen toebrengen aan de gezondheid, moet erop worden gelet dat deze vezels niet vrij komen. Deze vezels komen vrij bij het boren en snijden en bij de voortschrijdende veroudering van het materiaal zonder verdere milieu-invloeden. Wanneer het golfplatenmateriaal eenmaal door de aluminium dakbedekking is beschermd, kan het uitdrogings- en verouderingsproces zijn gang gaan. Daarom adviseren wij om vanwege de gezondheid en ecologie dergelijke risico's te voorkomen en asbesthoudend golfplatenmateriaal af te voeren.

Demontage

Voor de demontage van asbesthoudend materiaal is een hierin geïnstrueerd vakbedrijf nodig. De Duitse vakvereniging voor loodgieters en kopersmeden heeft begin 2007 een leidraad voor de omgang met asbestcement uitgegeven. In deze leidraad wordt eenduidig beschreven hoe zorgvuldig de omgang met en de opslag van asbestcement moet zijn. Het vrij komen van het fijne vezelcementstof moet altijd worden voorkomen (bijv. niet boren en snijden met snel draaiende machines, geen onderdaken “uitschudden”, geen puinkokers enz. ...). Verder dient het stofvrij afvoeren van de bouwplaats in zogenaamde “big bags” te gebeuren.

Nieuwe bedekking

Een nieuwe bedekking met oude asbesthoudende golfplaten is wettelijk niet toegestaan (volgens 2003/18/EG “Asbestrichtlijn” en de Duitse “Chemikalienverbotsverordnung“ §2 BGBl.Nr.447/2003).

Storten

Het storten van asbesthoudende golfplaten gebeurt sinds de Duitse stortverordening van 2008 op speciaal voor dergelijk bouwafval uitgeruste stortplaatsen. Het afval moet bij de levering als asbesthoudend zijn gekenmerkt en de beheerder van de stortplaats moet bijzondere maatregelen treffen om dit bouwafval te verwerken. Er moet altijd worden gestreefd naar een stofvrije opslag.

Over het dak met golfplaten (deel 2)